ถาม – ตอบ เกี่ยวกับศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (FAQs)

คำถาม

1. ต้องการส่งเครื่องมือมาสอบเทียบ หรือ ส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์ ทดสอบ มีสถานที่รับงานที่ไหนบ้าง ?
2. อยากทราบอัตราค่าบริการสามารถดูได้อย่างไร
3. การชำระค่าบริการ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ได้หรือไม่ ?
4. ท่านมีบริการแบบเร่งด่วนหรือไม่?
5. ท่านมีบริการรับ-ส่งเครื่องมือ หรือ ตัวอย่างหรือ ไม่ ?
6. ท่านมีการบริการแจ้งเตือนครบรอบเวลาที่จะต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือหรือไม่ ?
7. หากต้องการบริการสอบเทียบเครื่องมือนอกสถานที่ จะต้องทำอย่างไร ?
8. ต้องการทราบว่าในตัวอย่างมีส่วนผสมของสารอะไรบ้าง ทำได้หรือไม่ ?
9. การฝึกอบรมทางวิชาการประจำปีมีหลักสูตรใดบ้าง
10. การเข้ารับการฝึกอบรมมีใบรับรองให้หรือไม่
11. ขอบข่ายใดบ้างที่ ศทม.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
12. การวิเคราะห์เครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) ใช้ตัวอย่างปริมาณเท่าไร
13. การวิเคราะห์ประกาศอาหารในภาชนะปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) ใช้ตัวอย่างปริมาณเท่าไร
14. การวิเคราะห์นมโค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265), นมปรุงแต่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266), ผลิตภัณฑ์ของนม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267) ใช้ตัวอย่างปริมาณเท่าไร
15. การวิเคราะห์ไอศกรีม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222) ใช้ตัวอย่างปริมาณเท่าไร
16. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) ใช้ตัวอย่างปริมาณเท่าไร
17. การวิเคราะห์นมเปรี้ยว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 289) ใช้ตัวอย่างปริมาณเท่าไร


1. ต้องการส่งเครื่องมือมาสอบเทียบ หรือ ส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์ ทดสอบ มีสถานที่รับงานที่ไหนบ้าง ?

A : ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) มีสถานที่รับงาน ดังนี้

 1. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
  โทรศัพท์ 0 2323 1672-80 โทรสาร 0 2323 9165 Email : mtc@tistr.or.th
 2. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0 2579 1121-30 ต่อ 5217, 5219 โทรสาร 0 2579 8592 Email : sumalee@tistr.or.th"
 3. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 0 2577 9344, 0 2577 9301 โทรสาร 0 2577 9344 Email : rumpai@tistr.or.th
 4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
  โทรศัพท์ 0 384 5709 8 Email : dampiga@tistr.or.th
 5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  โทรศัพท์ 0 344 9069 2 Email : tarika@tistr.or.th
 6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  โทรศัพท์ 0 380 2649 0 Email : charinee@tistr.or.th

เลือกคำถาม


2. อยากทราบอัตราค่าบริการสามารถดูได้อย่างไร

A : www.tistr.or.th/mtc

เลือกคำถาม


3. การชำระค่าบริการ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ได้หรือไม่?

A : หักไม่ได้ เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เลือกคำถาม


4. ท่านมีบริการแบบเร่งด่วนหรือไม่?

A : ศทม. มีบริการแบบเร่งด่วน โดยมีอัตราค่าบริการ 2 เท่าของอัตราค่าบริการปกติ

เลือกคำถาม


5. ท่านมีบริการรับ-ส่งเครื่องมือ หรือ ตัวอย่างหรือ ไม่ ?

A : บริการรับ-ส่ง ตัวอย่าง และ เครื่องมือ โดยสามารถติดต่อนัดหมายได้ที่สถานที่รับงานทั้ง 6 แห่ง

เลือกคำถาม


6. ท่านมีการบริการแจ้งเตือนครบรอบเวลาที่จะต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือหรือไม่ ?

A : มีบริการแจ้งเตือนล่วงหน้า ก่อนครบกำหนดการสอบเทียบ 1 เดือน

เลือกคำถาม


7. หากต้องการบริการสอบเทียบเครื่องมือนอกสถานที่ จะต้องทำอย่างไร ?

A : ยื่นคำขอบริการ และ เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมายวันสอบเทียบ

 • สอบเทียบด้านแสงและอุณหภูมิ ติดต่อ คุณกำชัย สิงหภิวัฒน์ E-mail : kamchai@tistr.or.th
 • สอบเทียบด้านวิศวกรรมทางกล ติดต่อ คุณสิริรัตน์ ถาวรรัตน์ E-mail : sirirut@tistr.or.th

เลือกคำถาม


8. ต้องการทราบว่าในตัวอย่างมีส่วนผสมของสารอะไรบ้าง ทำได้หรือไม่ ?

A :

 • ทำได้ กรณีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
  (เมื่อต้องการทราบว่าในตัวอย่างหรือผลิตภัณฑ์ประเภทหรือชนิดหนึ่งๆ มีธาตุหรือสารประกอบที่เป็นส่วนผสมทางเคมีหลักๆ อะไรบ้าง จะใช้วิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพตรวจวิเคราะห์)
 • หากเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ลูกค้าจำเป็นต้องระบุว่าต้องการวิเคราะห์หาสารอะไรบ้าง
  (เมื่อต้องการทราบว่ามีธาตุหรือสารประกอบที่เป็นส่วนผสมทางเคมีหลักๆ อยู่เท่าใดในตัวอย่างประเภทหรือชนิดหนึ่งๆ จะใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณตรวจวิเคราะห์)

เลือกคำถาม


9. การฝึกอบรมทางวิชาการประจำปีมีหลักสูตรใดบ้าง

A : ดูได้จาก www.tistr.or.th/mtc หรือ ติดต่อ 0 2323 1672-80 คุณณิชกุล

เลือกคำถาม


10. การเข้ารับการฝึกอบรมมีใบรับรองให้หรือไม่

A : ศทม.มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมให้ ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร

เลือกคำถาม


11. ขอบข่ายใดบ้างที่ ศทม.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

A : www.tistr.or.th/mtc หรือ
website สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม www.tisi.go.th

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Accreditation No. CALIBRATION 0037

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ Accreditation No. CALIBRATION 015

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล Accreditation No. CALIBRATION 0060

ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ Accreditation No. TESTING 0195

ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ Accreditation No. TESTING 0002

website กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th

ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Accreditation Number 1105/50

เลือกคำถาม


12. การวิเคราะห์เครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) ใช้ตัวอย่างปริมาณเท่าไร

A : ตัวอย่างเป็น ผง ขนาด 200 g จำนวน 5 แพ็ค และขอให้ระบุ อัตราส่วนการละลายด้วย
ตัวอย่างเป็น น้ำ (พาสเจอร์ไรส์) ขนาด 200 ml จำนวน 12 ขวด
การส่งตัวอย่างขอให้ส่งวันจันทร์-วันอังคาร กรณี สเตอไรด์ ส่งตัวอย่างตามปกติ

เลือกคำถาม


13. การวิเคราะห์ประกาศอาหารในภาชนะปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) ใช้ตัวอย่างปริมาณเท่าไร

A : ตัวอย่างเป็น ชิ้น/ผง จำนวนตัวอย่าง 12 กระป๋อง/ขวด
ตัวอย่างเป็นผง ปริมาตร 200 กรัม จำนวน 5 แพ็ค

เลือกคำถาม


14. การวิเคราะห์นมโค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265), นมปรุงแต่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266), ผลิตภัณฑ์ของนม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267) ใช้ตัวอย่างปริมาณเท่าไร

A : ตัวอย่างเป็น ผง ขนาดปริมาณ 200 g จำนวน 5 แพ็ค และขอให้ระบุ อัตราส่วนการละลายด้วย
ตัวอย่างเป็น น้ำ (พาสเจอร์ไรส์) ขนาด 200 ml จำนวน 12 ขวด
การส่งตัวอย่างขอให้ส่ง วันจันทร์-วันอังคาร กรณี สเตอริไลด์ ส่งตัวอย่างตามปกติ

เลือกคำถาม


15. การวิเคราะห์ไอศกรีม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222) ใช้ตัวอย่างปริมาณเท่าไร

A : ปริมาณที่ใช้ 12 แพ็ค/ตัวอย่าง

เลือกคำถาม


16. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) ใช้ตัวอย่างปริมาณเท่าไร)

A : 100 กรัม จำนวน 5 แพ็ค

เลือกคำถาม


17. การวิเคราะห์นมเปรี้ยว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 289) ใช้ตัวอย่างปริมาณเท่าไร

A : ตัวอย่างเป็น ผง ขนาด 200 g จำนวน 5 แพ็ค และขอให้ระบุ อัตราส่วนการละลายด้วย
ตัวอย่างเป็น น้ำ (พาสเจอร์ไรส์) ขนาด 200 ml จำนวน 12 ขวด
การส่งตัวอย่างขอให้ส่ง วันจันทร์-วันอังคาร กรณี สเตอริไลด์ ส่งตัวอย่างตามปกติ

เลือกคำถาม