นายสิทธิพงษ์  โล่วิรกรณ์

Sittipong Lohwirakorn

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์

 ความเชี่ยวชาญ: งานทดสอบทางกลและกายภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อการขอการรับรองตามมาตรฐาน มอก.
Email: sittipong@tistr.or.th