น.ส. วดี วิชัยดิษฐ์

Wadee  Wichaidit, PhD

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

              รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

ความเชี่ยวชาญ: งานสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า เสียง และการจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

Email : wadee@tistr.or.th