ความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ดร. วดี  วิชัยดิษฐ์
Wadee Wichaidit, Ph.D.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ผอ.ศทม.)
Email : wadee@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ
• งานสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า เสียง
• การจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ดร. ประเวช  กล้วยป่า
Prawate Kluaypa , Ph.D.
นายกำชัย  สิงหภิวัฒน์
Mr. Kamchai Singhapiwat
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ผอ.หป.ฟอ.)
Email : prawate@tistr.or.th
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ (ผอ.หป.สอ.)
Email : kamchai@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
• งานสอบเทียบเครื่องมือทางความถี่และเวลา เสียง
• การจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ความเชี่ยวชาญ :
• งานสอบเทียบด้านแสง อุณหภูมิ
• ความชื้นสัมพัทธ์
น.ส. กีรณา  เหลืองหิรัญ
Ms. Kirana Luanghirun
นาง สุภาพร จิรไกรโกศล
Mrs. Supaporn Jirakaikosol
 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล (ผอ.หป.วก.)
Email : kirana@tistr.or.th

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทย (ผอ.หป.ชจ.)
Email: supaporn@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
• งานสอบเทียบเครื่องมือทางกล
ความเชี่ยวชาญ :
• งานวิเคราะห์และทดสอบอาหาร
งานจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฎิบัติการISO/IEC17025
ดร. วดี  วิชัยดิษฐ์
Wadee Wichaidit, Ph.D.
น.ส.สุลัดดา เดียวทอง
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ (ร.ผอ.หป.ทฟ.)
Email: wadee@tistr.or.th
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (ร.ผอ.หป.คม.)
Email: suladda@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
งานสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า เสียง
การจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ความเชี่ยวชาญ :
• งานวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี