ความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ดร. วดี  วิชัยดิษฐ์
Wadee Wichaidit, Ph.D.
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
Email : wadee@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ
•งานสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า เสียง
•การจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

 

ดร. วดี  วิชัยดิษฐ์
Wadee Wichaidit , Ph.D.
นายกำชัย  สิงหภิวัฒน์
Mr. Kamchai Singhapiwat
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หป.ฟอ.)
Email : wadee@tistr.or.th
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ (หป.ทฟ.)
Email : kamchai@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
•งานสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า เสียง
•การจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ความเชี่ยวชาญ :
•งานสอบเทียบด้านแสง อุณหภูมิ
•ความชื้นสัมพัทธ์
นายสมชาย ศรีทนุ
Mr. Somchai Sritanu
น.ส.วิลาวัลย์  พงษ์พิทักษ์
Miss Vilaval Pongpituk

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล (หป.วก.)
Email : somchai_s@tistr.or.th

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทย (หป.ชจ.)
Email: vilaval@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
• งานสอบเทียบเชิงกล
ความเชี่ยวชาญ :
• งานวิเคราะห์/ทดสอบอาหารปลอดภัย
• การจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

 

นายสิทธิพงษ์  โล่วิรกรณ์
Mr. Sittipong Lohwirakorn
นางทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน
Mrs.Thippaya Junvee Fortune
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ (หป.ทฟ.)
Email: sittipong@tistr.or.th
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.)
Email: thippaya@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
• งานทดสอบทางกลและกายภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อการขอการรับรองตามมาตรฐาน มอก.
ความเชี่ยวชาญ :
• งานทดสอบวิเคราะห์สีอุตสาหกรรม
• การทดสอบทางด้านเคมีวิเคราะห์