4 thoughts on “ข้อเสนอแนะ”

  1. เวปไซต์ของศูนย์ฯ ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มศักยภาพ เป็นแค่การนำข้อมูลเป็นภาพมาแปะไว้ ไม่สามารถใช้เพื่ออ้างอิงใดใดได้เลย และดูไม่ professional เข้าชมเวปฯ แล่วรู้สึกว่าเวปใช้ยาก และเข้าถึงข้อมูลก็ยาก เวปไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูด // ควรปรับปรุง เพื่อตอบรับการใช้งานที่จะเพิ่มมากขึ้น

    1. ขอน้อมรับข้อเสนอแนะ จะไปปรับปรุงพัฒนางานบริการต่อไป ขอบคุณครับ

  2. ควรปรับปรุงระยะเวลาในการทดสอบ และออกใบรายงาน Process 30 วัน ถือว่าช้ามาก ไม่รองรับกับการผลิต และ New normal
    ควรปรับปรุงให้เป็น Non stop service ปรับตัวให้เสมือน กึ่งเอกชน
    Short lead time is possible if Director change and give direction

    1. ขอน้อมรับข้อเสนอแนะ จะไปปรับปรุงพัฒนางานบริการต่อไป ขอบคุณครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *