ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) พัฒนาขีดความสามารถการให้บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จนได้รับการรับรองมาตรฐานตามขอบข่าย ดังนี้

  1. ขอบข่ายการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)
  2. ขอบข่ายการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ISO/IEC 17043
  3. ขอบข่ายการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ มอก. 17020 (ISO/IEC 17020)