ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 ประเภท C (Inspection Body Accreditation)  รายละเอียด ดังนี้

หมายเลขการรับรอง หน่วยตรวจ 0033

สาขาการตรวจ การตรวจโรงงานเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

ขอบข่าย 

  • กลุ่มบริภัณฑ์ส่องสว่าง
  • กลุ่มไฟฟ้ากำลัง
  • กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • กลุ่มเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานรับรอง สำนังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันหมุดอายุ 10 กันยายน 2569

ใบรับรอง คลิกที่นี่