นายกำชัย สิงหภิวัฒน์

Kamchai Singhapiwat

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ

ความเชี่ยวชาญ: งานสอบเทียบด้านแสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์

Email : kamchai@tistr.or.th