ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)ด้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ตามขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้  

1. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)

หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ศทม. คลิกที่นี่

หมายเลขการรับรอง : สอบเทียบ 0296

วันหมดอายุ : 7 มิถุนายนุ 2563

 

2. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หป.ฟอ.)

หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.ฟอ. คลิกที่นี่

หมายเลขการรับรอง : สอบเทียบ 0037

วันหมดอายุ : 24 สิงหาคม 2562 

 

3. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุุณหภูมิ (หป.สอ.)

หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

PTL_cover_2ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.สอ. คลิกที่นี่

หมายเลขการรับรอง : สอบเทียบ 0015
วันหมดอายุ : 28 มกราคม 2562

 

4. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล (หป.วก.)

หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.วก. คลิกที่นี่ (ล่าสุด)

หมายเลขการรับรอง : สอบเทียบ 0060
วันหมดอายุ : 28 มีนาคม 2564

 

5. ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ (หป.ทฟ.)

หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

PSL_coverขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.ทฟ. คลิกที่นี่

หมายเลขการรับรอง : ทดสอบ 0195
วันหมดอายุ : 18 พฤษภาคม 2560

 

 6. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.)

6.1 หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ACL_cover_2

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.คม. คลิกที่นี่

หมายเลขการรับรอง : ทดสอบ 0002
วันหมดอายุ :12 พฤษภาคม 2562

6.2 หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ACL_cover_1

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.คม. คลิกที่นี่

รหัสมาตรฐาน : กษ 07-29-9999-0094-000

วันหมดอายุ : 2 สิงหาคม 2562

 

7. ห้องปฏิบัติการทดสอบชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.)

7.1 หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
BML_cover_1

ขอบข่ายที่ไดัรับการรับรอง หป.ชจ. คลิกที่นี่

หมายเลขทะเบียน : 1105/50
วันหมดอายุ : 14 มีนาคม 2560
(อยู่ระหว่างขอต่อการรับรอง)

7.2 หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติกา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

BML_cover_2

ขอบข่ายที่ไดัรับการรับรอง หป.ชจ. คลิกที่นี่ (ภาษาอังกฤษ)

ขอบข่ายที่ไดัรับการรับรอง หป.ชจ. คลิกที่นี่ (ภาษาไทย)

 

หมายเลขทะเบียน : 1105/50

BML_cover_3

วันหมดอายุ : 21 ธันวาคม 2560

 

7.3 หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ขอบข่ายที่ไดัรับการรับรอง หป.ชจ. คลิกที่นี่

หมายเลขการรับรอง : ทดสอบ 0352

วันหมดอายุ : 16 มิถุนายน  2562

7.4 หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

BML_cover_7ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.ชจ. คลิกที่นี่

รหัสมาตรฐาน : กษ 07-29-9999-0095-000

วันหมดอายุ : 15 มิถุนายน 2562