ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)ด้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) ตามขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้  

1. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)

หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ศทม. คลิกที่นี่

หมายเลขการรับรอง : สอบเทียบ 0399

วันหมดอายุ : 1 กันยายน 2569

 

2. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หป.ฟอ.)

หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.ฟอ. คลิกที่นี่

หมายเลขการรับรอง : สอบเทียบ 0037

วันหมดอายุ : 5 กันยายน 2570

 

3. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุุณหภูมิ (หป.สอ.)

หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.สอ. คลิกที่นี่

หมายเลขการรับรอง : สอบเทียบ 0015
วันหมดอายุ : 5 กันยายน 2565

 

4. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล (หป.วก.)

หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.วก. คลิกที่นี่

หมายเลขการรับรอง : สอบเทียบ 0060
วันหมดอายุ : 5 มกราคม 2567

5. ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ (หป.ทฟ.)

หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.ทฟ. คลิกที่นี่

หมายเลขการรับรอง : ทดสอบ 0195
วันหมดอายุ : 19 เมษายน 2566

 

 6. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.)

6.1 หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.คม. คลิกที่นี่

หมายเลขการรับรอง : ทดสอบ 0002
วันหมดอายุ : 5 มกราคม 256ุุ6

6.2 หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.คม. คลิกที่นี่

รหัสมาตรฐาน : กษ 07-29-9999-0094-000

วันหมดอายุ : 2 สิงหาคม 2562

 

7. ห้องปฏิบัติการทดสอบชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.)

7.1 หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.ชจ. (ภาษาอังกฤษ) คลิกที่นี่

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.ชจ. (ภาษาไทย) คลิกที่นี่

 

หมายเลขทะเบียน : 1105/50

วันหมดอายุ : 20 มกราคม 2569

7.2 หน่วยงานที่ให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หป.ชจ. คลิกที่นี่

หมายเลขการรับรอง : ทดสอบ 0352
วันหมดอายุ :8 สิงหาคม 2565