ฝึกอบรมทางวิชาการด้านมาตรวิทยาและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

*** เว็บไซต์ อบรม/สัมมนา <คลิก>