ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) สาขาบริภัณฑ์ส่องสว่าง  ไฟฟ้ากำลัง เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง