การสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบ ตัวมาตรฐาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความถี่ เสียง  แสง  อุณหภูมิ  ความชื้น  มวล  ความยาว  แรงดึง แรงกดและแรงบิด  ความดันสุญญากาศ  ปริมาตร ความหนาแน่น  ความเร็วลม และการไหล  ได้แก่

 • เครื่องมือวัดด้านมวล เช่น ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (OIML Class: E2, F1, F2 และ M), ตุ้มน้ำหนักทั่วไป และเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
 • เครื่องมือวัดด้านมิติ เช่น เกจบล็อค คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เกจวัดความหนา ความลึกและความสูง ไดอัลเกจ ไม้บรรทัด ระดับน้ำ ตระแกรง (Test sieve)
 • เครื่องวัดแรงดึง แรงกดและแรงบิด เช่น เครื่องทดสอบแรงดึง/แรงอัด เครื่องทดสอบแรงบิด
 • เครื่องแก้วปริมาตร เช่น ฟลาส บิวเรต  ปิเปต  ไมโครปิเปต  กระบอกตวง
 • เครื่องมือวัดความดัน เช่น เกจวัดความดัน บารอมิเตอร์ เครื่องวัดความดันโลหิต
 • เครื่องวัดความหนาแน่น เช่น ไฮโดรมิเตอร์ (ชนิด specific gravity, API, Baume)
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซ/น้ำ เช่น เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (Air flow meter, Rota meter)  เครื่องวัดอัตราการไหลของมิเตอร์น้ำ (Water meter)
 • เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)
 • เครื่องมือวัดเสียง เช่น  Sound calibrator, Sound level meter, Noise dose meter
 • เครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น AC/DC (Low frequency, voltage and current), AC/DC Voltage current source, High voltage equipment, Clamp meter , Multi-meter  
 • เครื่องมือวัดความถี่ ได้แก่ Frequency counter, Function Generator, Timer, Stop watch, Tachometer
 • เครื่องมือวัดความสว่างแสง เช่น Standard lamp , Lux meter, illumenance meter
 • เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เช่น Thermocouple, Resistance thermometer detector, Liquid-in-glass thermometer, Freezer, Hot air oven, Incubator, Refrigerator, Autoclave, Liquid bath,  Furnace, Thermo – hygrometer, Datalogger, Digital Thermometer with Sensor
 • เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)