การทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ  คุณสมบัติทางกล  คุณสมบัติทางเคมี  คุณสมบัติทางชีวเคมีและจุลชีววิทยารวมทั้งการวิเคราะห์/ทดสอบของสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เช่น สีอุตสาหกรรม  ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับน้ำดื่ม, สำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์  ข้อต่อพีวีซีท่อรับความดัน  เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์  รองเท้าหนังนิรภัย  ถังเก็บน้ำพลาสติก  บานประตูพีวีซี  เป็นต้น 

       การวิเคราะห์เพื่อหาส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการ  ของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร  เครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ  เพื่อขอขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.)

       การทดสอบด้านความปลอดภัยในอาหารเป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในอาหาร (Food contaminants) ได้แก่ การทดสอบหาปริมาณยาปฏิชีวนะ  เมลามีนและสารอนุพันธุ์   สารเร่งเนื้อแดง    สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง  สารกันบูด  สารกันหืน  สารให้ความหวานแทนน้ำตาลไมโคทอกซิน  โลหะหนัก  การดัดแปรทางพันธุกรรม (GMO)    สารก่อภูมิแพ้(Food allergen) เป็นต้น รวมถึงการทดสอบทางจุลชีววิทยา ได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ยีสต์และรา และการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา อื่น ๆ   นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การทดสอบการปลอมปนในอาหาร (Food adulteration)    และความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร 

      งานบริการทดสอบและวิเคราะห์ด้านเคมี  ของสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สารเคมีในวัตถุดิบ พลาสติก  น้ำดื่ม  น้ำเสีย   แร่และโลหะ   ผลิตภัณฑ์ทางเคมีและปิโตรเคมี   สารเจือปน(โลหะหนัก)   เครื่องใช้ในครัวเรือน  โพลิเมอร์   ยาและเครื่องสำอาง  เป็นต้น

       การทดสอบและสอบเทียบ เครื่องมือทางการแพทย์  ได้แก่  เครื่องมือด้านอัลตราซาวน์ เช่น เครื่องอัลตราซาวน์สำหรับกายภาพบำบัด (Therapeutic ultrasound device),  Ultrasound power meter  เครื่องตรวจการได้ยิน  เครื่องวัดความดันโลหิต  เครื่องปั่นเหวี่ยง  เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้  เทอร์โมมิเตอร์วัดในตู้เก็บเวชภัณฑ์ ตู้เก็บเลือด เป็นต้น