ทำหน้าที่ให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเคมีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น อาหาร สารเติมแต่งอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร แร่ โลหะ น้ำ คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเคมีและปิโตรเคมี สารเจือปน สารปนเปื้อน เครื่องสำอาง สี สิ่งแวดล้อม งานวิเคราะห์เพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา และเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ ตลอดจนให้บริการฝึกอบรมวิธีวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพวัสดุผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม