ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ มีหน้าที่ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ในด้านคุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางแสงและอุณหภูมิ และคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้า ตลอดจนให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

1) งานบริการทดสอบ
1.1 งานบริการทดสอบคุณสมบัติทางกล ได้แก่
– Abrasion test
– Tension test
– Compression test
– Impact test
– Hardness test
– Relaxation test
– Torsion test
– Bending test
1.2 งานบริการทดสอบทางแสงและอุณหภูมิ
– การเปลี่ยนแปลงความยาวเนื่องจากอุณหภูมิของท่อ PE และ ท่อ PVC
1.3 งานบริการทดสอบบริภัณฑ์ส่องสว่าง ไฟฟ้ากำลัง เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
– บัลลาสต์
– ดวงโคมไฟฟ้า
– เบรกเกอร์
– พัดลมไฟฟ้า
– สตาร์ตเตอร์
– เครื่องอบผ้า
– เตารีดไฟฟ้า
– เครื่องใช้อิเล็กทรอนิคส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
– เครื่องซักผ้าที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
– สวิตซ์
1.4 บริการตรวจสอบและทดสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
1.5 บริการทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า
1.6 บริการทดสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุ
1.7 บริการตรวจการทำผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
– หมวดสาขาบริภัณฑ์ส่องสว่าง ไฟฟ้ากำลัง เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
– หมวดสาขายางและผลิตภัณฑ์ยาง

2) งานบริการที่ปรึกษา
บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

3) งานจัดฝึกอบรม
จัดฝึกอบรมทางวิชาการและระบบการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบให้บุคคลภายนอก และภายใน

4) การขอการรับรองห้องปฏิบัติการ
ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบมอก. 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามขอบข่ายการรับรอง ดังนี้ :
– Steel and iron
       Tensile strength , Upper yield strength and Elongation , Relaxation test , Rockwell hardness test ( HRBS, HRC, HRE )
– Materials
        Microindentation hardness Scale HV.
– Metallic materials
        Tensile strength , Upper yield strength and Elongation
– Rubber materials
       Hardness test (Type A , Type D )
        Tensile strength
– Vulcanized rubber and thermoplastic elastomers.
       Tensile strength
– Plastics(Sheet and plate)
       Tear resistance test
– Plastic materials
       Tensile strength
– Vulcanized rubber and thermoplastic elastomers.
       Tensile strength
       Hardness test Type A and Type D
– เตารีดไฟฟ้า มอก.366-2547
– กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า มอก. 2062-2543
– Fan safety requirement IEC 60335-2-80 Second edition:2002
– เปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้าระดับชั้นการป้องกัน (รหัส IP) มอก.513-2553
– เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย มอก.1463-2556อ้างอิงถึงมอก.1375-2547