ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิทำหน้าที่รักษาและพัฒนาระบบมาตรวิทยาทางแสง อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการให้บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางแสงและอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งสามารถสอบย้อนกลับ (traceability) ไปยังมาตรฐานสากลได้

1) งานบริการสอบเทียบเครื่องมือ
• Lux meter / illuminance Meter
• Working Standard Incandescent Lamp
• Liquid-in-glass thermometer
• Temperature indicator/with sensor (RTD/Thermocouple)
• PRT (Platinum Resistance Thermometer)
• RTD (Resistance Thermometer Detector)
• Thermocouple Probe
• Temperature gauge / Dial Thermometer
• Resistance Box
• Oven / Incubator / Freezer / Refrigerator /Autoclave/Cold Room, Storages Room
• Furnace
• Dry Block / COD Reactor
• Liquid bath
• Heat Stress Thermometer/Thermo Hygrometer/Thermo Hygrograph
• Centrifuge
ฯลฯ

2) งานบริการที่ปรึกษา
• บริการที่ปรึกษาด้านการสอบเทียบเครื่องวัดทางแสง อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
• บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

3) งานฝึกอบรม
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรวิทยาทางแสงและอุณหภูมิ ให้แก่บุคคลภายนอกและภายใน ตลอดจนเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรวิทยาทางแสงและอุณหภูมิ

4) งานพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลขการรับรองที่ ส.015 ตามขอบข่ายการรับรอง ดังนี้ :

Photometry (Permanent)
• Illuminance / Lux meter
• Working Standard Incandescent lamp

Temperature (Permanent)
• Thermocouple indicator : Type B, E, J, K, N, R, S, T
• Resistance Temperature Detector (RTD)
• Temperature indicator with sensor : (RTD Sensor, Thermocouple Sensor)
• Liquid in glass thermometer : Total immersion, Partial immersion
• Air temperature controlled chamber : Hot air oven, Incubator, Refrigerator, Freezer,
• Autoclave
• Liquid Bath
• Furnace
• Dry Block

Temperature (Site)
• Air temperature controlled chamber : Hot air oven, Incubator, Refrigerator, Freezer,
• Autoclave
• Liquid Bath
• Furnace
• Autoclave
• Centrifuge

Humidity (Permanent)
• Thermo-Hygrometer
• Thermo-Hygrograph

หป สอ ได้ขยายขอบข่ายเพิ่มเติมในปี 2560 ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจประเมินให้การรับรอง โดย
สมอ ในขอบข่ายดังต่อไปนี้
• การสอบเทียบ Climatic Chamber
• การสอบเทียบ Temperature Indicator with sensor (On site calibration)

และได้จัดทำแผนขยายขอบข่ายในปี 2561 อยู่ในขั้นตอนเตรียมการขอการรับรองในขอบข่ายดังนี้
• การสอบเทียบ SRRT (Fixed Point calibration)