ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเทคนิควิธีการวัดสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและการสอบเทียบมาตรฐานของปริมาณทางไฟฟ้าและทางเสียง รวมถึงการให้บริการด้านมาตรวิทยา การสอบเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องทดสอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเครื่องมือวัดทางเสียง การให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สอบเทียบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

1) บริการสอบเทียบเครื่องมือ
1.1 เครื่องมือวัด AC/DC, Low Frequency, Voltage and Current เช่น
• AC/DC Voltage, current source/meter
• High voltage equipment
• Clamp meter
• Digital Multi-meter
• Wattmeter, Power meter
1.2 เครื่องมือวัด Impedance เช่น
• Standard resistor
• Standard capacitor
• Standard inductor
• LCR meter, Impedance meter
• Insulation Tester, Earth Tester
1.3 เครื่องมือวัด Frequency เช่น
• Frequency counter
• Function generator
• Stop watch
• Tachometer
• Timer 

1.4 เครื่องมือวัดทาง Acoustic เช่น 

• Sound calibrator
• Sound level meter, Noise dosemeter
• Pistonphone

1.5 เครื่องมือวัด pH Meter

2) บริการที่ปรึกษาและฝึกอบรมทางด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการด้านมาตรวิทยาการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เสียง และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

3) ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025: 2005 มีขอบข่ายการรับรองเป็นไปตาม กมช.-สมอ.-มอก. 17025 สอบเทียบ