ประเภทงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. งานบริการวิเคราะห์/ทดสอบ

       การทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ  คุณสมบัติทางกล  คุณสมบัติทางเคมี  คุณสมบัติทางชีวเคมีและจุลชีววิทยารวมทั้งการวิเคราะห์/ทดสอบของสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เช่น สีอุตสาหกรรม  ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับน้ำดื่ม, สำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์  ข้อต่อพีวีซีท่อรับความดัน  เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์  รองเท้าหนังนิรภัย  ถังเก็บน้ำพลาสติก  บานประตูพีวีซี  เป็นต้น 

       การวิเคราะห์เพื่อหาส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการ  ของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร  เครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ  เพื่อขอขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.)

       การทดสอบด้านความปลอดภัยในอาหารเป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในอาหาร (Food contaminants) ได้แก่ การทดสอบหาปริมาณยาปฏิชีวนะ  เมลามีนและสารอนุพันธุ์   สารเร่งเนื้อแดง    สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง  สารกันบูด  สารกันหืน  สารให้ความหวานแทนน้ำตาลไมโคทอกซิน  โลหะหนัก  การดัดแปรทางพันธุกรรม (GMO)    สารก่อภูมิแพ้(Food allergen) เป็นต้น รวมถึงการทดสอบทางจุลชีววิทยา ได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ยีสต์และรา และการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา อื่น ๆ   นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การทดสอบการปลอมปนในอาหาร (Food adulteration)    และความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร 

      งานบริการทดสอบและวิเคราะห์ด้านเคมี  ของสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สารเคมีในวัตถุดิบ พลาสติก  น้ำดื่ม  น้ำเสีย   แร่และโลหะ   ผลิตภัณฑ์ทางเคมีและปิโตรเคมี   สารเจือปน(โลหะหนัก)   เครื่องใช้ในครัวเรือน  โพลิเมอร์   ยาและเครื่องสำอาง  เป็นต้น

       การทดสอบและสอบเทียบ เครื่องมือทางการแพทย์  ได้แก่  เครื่องมือด้านอัลตราซาวน์ เช่น เครื่องอัลตราซาวน์สำหรับกายภาพบำบัด (Therapeutic ultrasound device),  Ultrasound power meter  เครื่องตรวจการได้ยิน  เครื่องวัดความดันโลหิต  เครื่องปั่นเหวี่ยง  เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้  เทอร์โมมิเตอร์วัดในตู้เก็บเวชภัณฑ์ ตู้เก็บเลือด เป็นต้น

2. การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์

      การสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบ ตัวมาตรฐาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความถี่ เสียง  แสง  อุณหภูมิ  ความชื้น  มวล  ความยาว  แรงดึง แรงกดและแรงบิด  ความดันสุญญากาศ  ปริมาตร ความหนาแน่น  ความเร็วลม และการไหล  ได้แก่

 • เครื่องมือวัดด้านมวล เช่น ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (OIML Class: E2, F1, F2 และ M), ตุ้มน้ำหนักทั่วไป และเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
 • เครื่องมือวัดด้านมิติ เช่น เกจบล็อค คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เกจวัดความหนา ความลึกและความสูง ไดอัลเกจ ไม้บรรทัด ระดับน้ำ ตระแกรง (Test sieve)
 • เครื่องวัดแรงดึง แรงกดและแรงบิด เช่น เครื่องทดสอบแรงดึง/แรงอัด เครื่องทดสอบแรงบิด
 • เครื่องแก้วปริมาตร เช่น ฟลาส บิวเรต  ปิเปต  ไมโครปิเปต  กระบอกตวง
 • เครื่องมือวัดความดัน เช่น เกจวัดความดัน บารอมิเตอร์ เครื่องวัดความดันโลหิต
 • เครื่องวัดความหนาแน่น เช่น ไฮโดรมิเตอร์ (ชนิด specific gravity, API, Baume)
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซ/น้ำ เช่น เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (Air flow meter, Rota meter)  เครื่องวัดอัตราการไหลของมิเตอร์น้ำ (Water meter)
 • เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)
 • เครื่องมือวัดเสียง เช่น  Sound calibrator, Sound level meter, Noise dose meter
 • เครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น AC/DC (Low frequency, voltage and current), AC/DC Voltage current source, High voltage equipment, Clamp meter , Multi-meter  
 • เครื่องมือวัดความถี่ ได้แก่ Frequency counter, Function Generator, Timer, Stop watch, Tachometer
 • เครื่องมือวัดความสว่างแสง เช่น Standard lamp , Lux meter, illumenance meter

 • เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เช่น Thermocouple, Resistance thermometer detector, Liquid-in-glass thermometer, Freezer, Hot air oven, Incubator, Refrigerator, Autoclave, Liquid bath,  Furnace, Thermo – hygrometer, Datalogger, Digital Thermometer with Sensor
 • เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)

3. งานบริการตรวจสอบและตรวจประเมิน

       ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) สาขาบริภัณฑ์ส่องสว่าง  ไฟฟ้ากำลัง เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง

4. งานบริการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

       ฝึกอบรมทางวิชาการด้านมาตรวิทยาและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025