น.ส. วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์

Vilaval  Pongpitak

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ: งานวิเคราะห์/ทดสอบอาหารปลอดภัย และการจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
Email: vilaval@tistr.or.th