ผู้ขอรับบริการสามารถชำระค่าบริการ 4 ช่องทาง ได้แก่

1. เงินสด

2. โอนเงิน 

ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บางปู ชื่อบัญชีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หมายเลขบัญชี 217-0-17160-6

 หมายเหตุ : ** กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแจ้งให้ทราบและส่งแฟกซ์ใบนำฝากธนาคารพร้อมที่อยู่ที่ออกใบเสร็จมายังสถานที่รับงานบริการ

3. เช็ค

สั่งจ่ายในนาม “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” และขีดคร่อม A/C Payee Only

* รับเฉพาะเช็คที่สั่่งจ่ายจากธนาคารใน กทม. และปริมณฑล และดราฟท์ เท่านั้น

4. บัตรเครดิต