การขอรับบริการ ศทม.

CustomerService1CustomerService2

ผู้ขอรับบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอบริการ และแบบฟอร์มรายละเอียดการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูล ดังนี้

1. แบบฟอร์มคำขอบริการ แบบ บท.01 (คลิกที่นี่) 

    –> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอบริการงานวิเคราะห์ ทดสอบ

    –> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอบริการงานสอบเทียบ

2. แบบฟอร์มรายละเอียด FM.SV.MTC.029 (คลิกที่นี่)

การสอบเทียบทางไฟฟ้า, เสียง, pH meter, แสง, อุณหภูมิ, ความชื้น, ทางกล, ปริมาตร, ความยาว, ความดัน, แรง, มวล และเครืื่องชั่ง เป็นต้น

    –> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดงานสอบเทียบ

3. แบบฟอร์มรายละเอียด FM.SV.MTC.030 (คลิกที่นี่)

การทดสอบวิเคราะห์ ทางเคมีวิเคราะห์ ชีวเคมีและจุลชีววิทยา และฟิสิกส์

    –> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดงานวิเคราะห์ทดสอบ

4. แบบฟอร์มรายละเอียด FM.SV.MTC.037 (คลิกที่นี่)

การกรอกข้อมูลรายละเอียดงานการให้ค่าอ้างอิง

       –> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดงานการให้ค่าอ้างอิง

การเตรียมเครื่องแก้ววัดปริมาตรก่อนส่งสอบเทียบ

     คลิกที่นี่