การเตรียมเครื่องแก้ววัดปริมาตรก่อนส่งสอบเทียบ

     คลิกที่นี่

 

การขอรับบริการ

CustomerService1CustomerService2

ผู้ขอรับบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอบริการ และแบบฟอร์มรายละเอียดการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูล ดังนี้

1. แบบฟอร์มคำขอบริการ (คลิกที่นี่) 

    –> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอบริการงานวิเคราะห์ ทดสอบ

    –> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอบริการงานสอบเทียบ

2. แบบฟอร์มรายละเอียด (คลิกที่นี่)

การสอบเทียบทางไฟฟ้า, เสียง, pH meter, แสง, อุณหภูมิ, ความชื้น, ทางกล, ปริมาตร, ความยาว, ความดัน, แรง, มวล และเครืื่องชั่ง เป็นต้น

    –> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดงานสอบเทียบ

3. แบบฟอร์มรายละเอียด (คลิกที่นี่)

การทดสอบวิเคราะห์ ทางเคมีวิเคราะห์ ชีวเคมีและจุลชีววิทยา และฟิสิกส์

    –> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดงานวิเคราะห์ทดสอบ