ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)  โดยห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) ให้บริการทดสอบสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน  เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, ASTM, ISO, DIN, BS, AOAC, APHA, JETRO เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์พลาสติก  ที่ให้บริการทดสอบ

  • ถังน้ำพลาสติกชนิดธรรมดา และชนิดเสริมใยแก้ว หรือเสริมใยเหล็ก
  • ถังเก็บน้ำพอลิเอททิลีน
  • ถังพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย
  • แผ่นพลาสติก, แผ่นพลาสติกใส
  • แผ่นผิวบานประตูพอลิเอสเทอร์
  • ท่อพลาสติก เช่น ท่อพีวีซีแข็ง และข้อต่อ,  ท่อพอลิเอทิลีน, ท่อเอบีเอส
  • น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง และข้อต่อ

การทดสอบสมบัติ่ทางกล และสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติก

รายการทดสอบ  

วิธีทดสอบ/เทคนิคทดสอบ

 

– Tensile Strength and Elongation

(ความทนแรงดึง และความยืด)

ASTM D 638
-Tear Strength(ความทนต่อการฉีกขาด) ASTM D1004
– Hardness(ความแข็ง) ASTM D 2240
– Ozone resistance

(ความทนต่อโอโซน)

ASTM D 1149

ISO 1431-1

– Density/Specific gravity

(ความหนาแน่น/ความถ่วงจำเพาะ)

ASTM D 792

ISO 1183

– Melt Flow Index

(อัตราการไหลของพลาสติก)

ASTM D1238

ISO 1133-1 Method A

– Melting Temperature

(อุณหภูมิหลอมเหลว)

ISO 11357-3
-Oxidation Induction Time

(ระยะเวลาการเกิดออกซิเดชั่น)

TIS 982-2556

ISO 11357-6

-Thermal Stability (เสถียรภาพทางความร้อน)

1.Decomposition  Temperature(อุณหภูมิสลายตัว)

2.Weight Loss (น้ำหนักที่หายไป, %)

Instrument  Method

การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของพลาสติกสัมผัสอาหาร

รายการวิเคราะห์ วิธีวิเคราะห์/เทคนิควิเคราะห์
Identification test FT-IR Spectroscopy
Color JETRO 2008
Metal Analysis : (mg/kg)  
–          Antimony วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Arsenic วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Barium วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Cadmium In-house test method based on JETRO 2008
–          Germanium วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Heavy metal (as Pb) In-house test method based on JETRO 2008
–          Lead In-house test method based on JETRO 2008
Chemical Analysis:  
–          Amines (including triethylamine and tributylamine) วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Bisphenol  A (including phenol and p-t-butylphenol) วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Caprolactam วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Diphenyl carbonate วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Formaldehyde วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Methacrylate วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Phenol วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Potassium permanganate consumption วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Residue extracted by

n- Hexane

วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
รายการวิเคราะห์  

วิธีวิเคราะห์/เทคนิควิเคราะห์

Chemical Analysis :

–        Soluble substance in xylene

–        Tricresyl phosphate

 

วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)

GC

–        Volatile compounds

(toluene, ethyl benzene, isopropyl benzene, n-propylbenzene  and styrene)

JETRO 2008
–        Phthalates testing

–        Dibutyl phthalate (DBP)

–        Butyl benzyl phthalate (BBP)

–        Di (2-ethylhexy) phthalate (DEHP)

–        Di-n-octyl phthalate (DNOP)

–        Diisononyl phthalate (DINP)

–        Diisodecyl phthalate (DIDP)

In-house test method based on

CPSC-CH-C1001-09.3

Migration test :           (mg/dm3)  
–          Evaporation  residue (Water) JETRO 2008
–          Evaporation  residue

(4 % acetic acid)

JETRO 2008
–          Evaporation  residue

(20 % ethanol)

JETRO 2008
–          Evaporation  residue (n-Heptane) JETRO 2008
–          Bisphenol A (including phenol and p-t-butylphenol) in water extract (food with acidity > 5) Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) and Liquid chromatography–Fluorescence detector

 

Migration test :           (mg/dm3)  
–          Bisphenol A (including phenol and p-t-butylphenol) in 4% acetic acid extract (food with acidity > 5) Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) and Liquid chromatography–Fluorescence detector
–          Bisphenol A (including phenol and p-t-butylphenol) in 20% ethanol extract (food containg alcohol)  

Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) and Liquid chromatography–Fluorescence detector

–          Bisphenol A (including phenol and p-t-butylphenol)   in

n-Heptane extract (fatty food)

Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) and Liquid chromatography–Fluorescence detector
Microbiological testing :  
Salmonella spp. ISO , AOAC
Staphylococcus aureus ISO, AOAC
Clostridium perfringens

Bacillus cereus

ISO, ISO

ISO, APHA

·        Sample size requirements : 100 x 5 piece  in closed container sample

·        Please indicate the  type of plastic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *