งานทดสอบผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

ศููนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เพื่อทดสอบสมบัติทางกล สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมี ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน  เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ASTM, ISO, DIN, BS, AOAC, APHA, JETRO เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ยาง ที่ให้บริการทดสอบ

 • ผลิตภัณฑ์ยางเพื่องานก่อสร้าง เช่น ยางรองคอสะพาน ข้อต่อยาง ท่อยาง ท่อยางทนแรงดัน ยางกันกระแทก  ยางกันน้ำ ซีลยาง  ซีลอุดรอยต่อโครงสร้าง ยางปูบ่อน้ำ ยางรองรางรถไฟ  ยางรองกูบรถไฟ  และฝายยาง เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์ยางเพื่องานอุตสาหกรรม เช่น ประเก็นยาง ยางแผ่น แผ่นยางซิลิโคน ยางรัด ยางกลมตัน  ท่อยาง สายยาง  และแผ่นยางถาดรองพื้น เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์ยางเพื่องานทั่วไป เช่น  ยางรีเคลม พื้นยางรองเท้านิรภัย และยางกันซึมพีวีซี เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์พลาสติก  ที่ให้บริการทดสอบ

 • ถังน้ำพลาสติกชนิดธรรมดา และชนิดเสริมใยแก้ว หรือเสริมใยเหล็ก
 • ถังเก็บน้ำพอลิเอททิลีน
 • ถังพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย
 • แผ่นพลาสติก, แผ่นพลาสติกใส
 • แผ่นผิวบานประตูพอลิเอสเทอร์
 • ท่อพลาสติก เช่น ท่อพีวีซีแข็ง และข้อต่อ,  ท่อพอลิเอทิลีน, ท่อเอบีเอส
 • น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง และข้อต่อ

การทดสอบสมบัติทางกล และสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยาง

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ/เทคนิคทดสอบ
– Tensile Strength  and  Elogation (ความทนแรงดึง และความยืด) ASTM D 412ISO37
– Tear strength (ความทนต่อการฉีกขาด) ASTM D 624ISO 34-1 Method C
– Bonding resistance (ความต้านแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวโลหะกับยาง) ASTM D429  Method B
-Tension Set (ความยืดอยู่ตัว) ISO 2285
– Compression set (การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด) ASTM D 395 Method BISO815-1
– Hardness (ความแข็ง) ASTM D 2240ISO7619-1
– Flex Fatigue (ความทนต่อการพับงอ)  ASTM D1052ISO 4643
-Ozone resistance (ความทนต่อโอโซน) ASTM D 1149ISO 1431-1
– Aging resistance  (การเร่งการเสื่อมอายุ)- change in Tensile strength- change in Elongation- change in Hardness ASTM D 573ISO 188
– Density/Specific gravity  (ความหนาแน่น/ความถ่วงจำเพาะ) ASTM D 792ISO 1183
-การดูดซึมน้ำ, ความทนต่อน้ำมัน, ปริมาตร/มวลที่เปลี่ยนแปลง หลังแช่น้ำ ISO1817

การทดสอบสมบัติทางกล และสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติก

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ/เทคนิคทดสอบ
– Tensile Strength and Elongation (ความทนแรงดึง และความยืด) ASTM D 638
-Tear Strength (ความทนต่อการฉีกขาด) ASTM D1004
– Hardness (ความแข็ง) ASTM D 2240
– Ozone resistance (ความทนต่อโอโซน) ASTM D 1149ISO 1431-1
– Density/Specific gravity (ความหนาแน่น/ความถ่วงจำเพาะ) ASTM D 792ISO 1183
– Melt Flow Index (อัตราการไหลของพลาสติก) ASTM D1238ISO 1133-1 Method A
– Melting Temperature (อุณหภูมิหลอมเหลว) ISO 11357-3
-Oxidation Induction Time (ระยะเวลาการเกิดออกซิเดชั่น) TIS 982-2556ISO 11357-6
-Thermal Stability (เสถียรภาพทางความร้อน)1.Decomposition  Temperature (อุณหภูมิสลายตัว)2.Weight Loss (น้ำหนักที่หายไป, %) Instrument  Method

การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม มอก.982
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มอก.216
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มอก.17
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม มอก.999
ท่อเอบีเอส ทนความดัน มอก.2357
ข้อต่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน มอก.1131
น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง และข้อต่อพีวีซีแข็ง มอก.1032
แผ่นยางรองสะพาน มอก.951
แผ่นยางกันซึม มอก.1135
แผ่นยางรองรางรถไฟ มอก.2667
แผ่นยางปูพื้น มอก.2377
บล็อกยางปูพื้น มอก.2378

การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของพลาสติกสัมผัสอาหาร

รายการวิเคราะห์ วิธีวิเคราะห์/เทคนิควิเคราะห์
Identification test FT-IR Spectroscopy
Color JETRO 2008
Metal Analysis : (mg/kg)  
– Antimony วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
– Arsenic วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
– Barium วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
– Cadmium In-house test method based on JETRO 2008
– Germanium วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
– Heavy metal (as Pb) In-house test method based on JETRO 2008
– Lead In-house test method based on JETRO 2008
Chemical Analysis:  
– Amines (including triethylamine and tributylamine) วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
– Bisphenol  A (including phenol and p-t-butylphenol) วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
– Caprolactam วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
– Diphenyl carbonate วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
– Formaldehyde วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
– Methacrylate วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
– Phenol วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
– Potassium permanganate consumption วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
– Residue extracted by n- Hexane วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
Chemical Analysis :– Soluble substance in xylene- Tricresyl phosphate วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)GC
– Volatile compounds (toluene, ethyl benzene, isopropyl benzene, n-propylbenzene  and styrene) JETRO 2008
– Phthalates testing- Dibutyl phthalate (DBP)- Butyl benzyl phthalate (BBP)- Di (2-ethylhexy) phthalate (DEHP)- Di-n-octyl phthalate (DNOP)- Diisononyl phthalate (DINP)- Diisodecyl phthalate (DIDP) In-house test method based on CPSC-CH-C1001-09.3
Migration test :           (mg/dm3)  
– Evaporation  residue (Water) JETRO 2008
– Evaporation  residue  (4 % acetic acid) JETRO 2008
– Evaporation  residue (20 % ethanol) JETRO 2008
– Evaporation  residue (n-Heptane) JETRO 2008
– Bisphenol A (including phenol and p-t-butylphenol) in water extract (food with acidity > 5) Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) and Liquid chromatography–Fluorescence detector
Migration test :           (mg/dm3)  
– Bisphenol A (including phenol and p-t-butylphenol) in 4% acetic acid extract (food with acidity > 5) Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) and Liquid chromatography–Fluorescence detector
– Bisphenol A (including phenol and p-t-butylphenol) in 20% ethanol extract (food containg alcohol) Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) and Liquid chromatography–Fluorescence detector
– Bisphenol A (including phenol and p-t-butylphenol) in n-Heptane extract (fatty food) Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) and Liquid chromatography–Fluorescence detector
Microbiological testing :  
Salmonella spp. ISO , AOAC
Staphylococcus aureus ISO, AOAC
Clostridium perfringensBacillus cereus ISO, ISOISO, APHA
· Sample size requirements : 100 x 5 piece  in closed container sample· Please indicate the  type of plastic (กรุณาระบุประเภทและชนิดพลาสติก)

 

 

2 thoughts on “งานทดสอบผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก”

 1. ขอสอบถาม อยากจะส่งชิ้นงานทดสอบพลาสติก กล่องใส่อาหาร PP ที่ทดอุณหภูมิติดลบ ที่ – 40 องศา ว่าสามารถทนแรงกระแทกได้ไหม

  1. ศทม. ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้ เนื่องจากไม่มีตู้อุณหภูมิติดลบ

Comments are closed.