การเตรียมเครื่องแก้ววัดปริมาตรก่อนนำส่งสอบเทียบ 

“เครื่องแก้ววัดปริมาตรที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและวิจัยพัฒนา เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของนักวิจัย นักเคมี นักสอบเทียบ นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ความถูกต้องแม่นยำจะมีผลต่อการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และผลการวิจัยและพัฒนาโดยตรง …”

อ่านต่อ

ผู้เขียน พนิดา เจตนา
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
สถาบันวิจัยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย