ศทม.จัดบรรยาย Flow chart ของการจัดทำโครงการทดสอบความชำนาญและเอกสารคุณภาพที่ใช้ในระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ศทม.บางปู

2010_3 2010_1 2010_10 2010_6 2010_4 2010_7 2010_5 2010_11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *