วันที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บางปู รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *