วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศทม.จัดเสวนา เรื่อง การจัดทำโปรแกรมทดสอบความชำนาญด้านการทดสอบทางเคมีและสอบเทียบให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ณ ศทม.บางปู