วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบสารออกฤทธิ์ในกัญชา” บรรยายโดย อ.รสสุคนธ์ ธนธีระบรรจง จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *