วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน เก็บขยะบริเวณลำคลองเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ สถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก จัดโดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู