วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญหัองปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบอุณหภูมิ รายการเครื่องมือ Liquid Bath , Autoclave, Digital Thermometer with Sensor(PRT,RTD) ณ ศทม.บางปู