ศทม.ทำการบูรณาการร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ภายใต้หัวข้อเรืี่อง “โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวัดความเร็วลมโดย วว.-มว.” ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ณ ศทม.บางปู