วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ศทม.ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดกิจกรรม CSR ทางวิชาการ ในการบรรยาย เรื่อง ระบบควบคุมเครืองมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 และความเข้าใจ Calibration Certificate ISO 17025 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *