วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศทม.รับการตรวจประเมินสถานที่ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยและ วว. ดำเนินโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขามาตรวิทยาที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *