การฝึกอบรม

เรื่อง “ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 และความเข้าใจ Calibration Certificate ISO/IEC 17025″

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

หลักการและเหตุผล

                     ระบบมาตรฐานISO9001 เรื่องกระบวนการวัด โดยครื่องมือวัดเป็นองค์ประกอบส่วนที่สำคัญต่อการดำเนินงานต่างๆตามระบบมาตรฐานดังกล่าว ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมือและการทวนสอบ, การตีความใบรายงานผลสอบเทียบเครื่องมือวัดISO/IEC17025 การพิจารณาค่าความไม่แน่นอนของการวัด การเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทีย เป็นต้น ต้องมีการบันทึกข้อมูลเอกสารด้านวิชาการเพื่อสามารถตรวจสอบกลับได้อย่างเป็นระบบโดยผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับข้อกำหนดISO 9001 ตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนได้มีความรู้ และความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ หน้าที่ หลักปฏิบัติพื้นฐานสำหรับ ระบบควบคุมเครื่องมือวัดของภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพISO 9001 เตรียมความพร้อมได้อย่างมีประสิทธิผล

                ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านวิชาการโดยเน้นรายละเอียดของการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ได้สำหรับหน่วยงานและองค์กร

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

          ช่างเทคนิค , วิศวกร , นักวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ,และภาคอุตสาหกรรม ที่มีต้องการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น เรื่องระบบการจัดการเครื่องมือในระบบ ISO 9001 เพื่อจัดเตรียมเอกสารข้อมูลทางด้านวิชาการต่างๆเพื่อความสมบูรณ์เป็นไปตามาตรฐานสากล 

กำหนดการ

หัวข้อการฝึกอบรม หมายเหตุ
9.00 – 12.00 น. – นิยามระบบการวัดและเครื่องมือ

– การจัดระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล

–  ระบบมาตรวิทยา & ความสามารถสอบกลับได้ของการวัดได้

– ระบบควบคุมเครื่องมือวัด ISO 9001 ข้อ 7.1.5

– การตีความใบรายงานผลสอบเทียเครื่องมือ

– การทวนสอบใบรายงานผลสอบเทียบ

Measuring Equipment

Metrology ISO 9001

ดาวโหลดรายละเอียด คลิกที่นี่

ลงทะเบียนที่นี่

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *