วันที่ 24 เมษายน 2562 ศทม.จัดฝึกอบรม เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017” บรรยายโดย นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล อดีตรองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *