ในวันที่ 5 เม.ย. 2562 ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร, นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม และผู้บริหาร วว. จัดกิจกรรมกลุ่มบริหารสัญจร ณ ศทม. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานและรับฟังข้อคิดเห็นความต้องการของบุคลากร รวมถึงเพื่อเผยแพร่กระบวนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารที่ได้จัดทำและปรับปรุงขึ้นมาใหม่ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของ วว.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *