เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 2562 พนักงานและลูกจ้าง ศทม. ร่วมจัดงานสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม, ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร, น.ส. ฉวีวรรณ เติมวิชชากร ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง, ดร.วรุตม์ ทวีศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล, ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ และดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *