ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีความยินดีลดค่าบริการ 20 % ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2562 ในงานบริการดังต่อไปนี้

  • สอบเทียบเครื่องมือทางไฟฟ้าทุกรายการ
  • สอบเทียบทางมิติ ความดัน อัตราการไหล
  • วิเคราะห์/ทดสอบทางฟิสิกส์ทุกรายการ
  • วิเคราะห์โลหะหนักทุกตัวอย่าง
  • วิเคราะห์อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ ตามประกาศกระทรวงสาธรณสุขฉบับที่ 482
  • รายการวิเคราะห์ aerobic plate count, Coliform, coli, S. aureus, cereus และ Salmonella spp. หน่วย/25 g ในอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9344, 0 2323 1672-80

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *