ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หป.ฟอ.) ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) สำหรับการสอบเทียบ Sound Calibrator จากเดิมขอบข่ายการรับรอง Sound Pressure Level (94 dB to 124 dB) และ Frequency (31.5 Hz to 16 kHz) ล่าสุดมีการขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มใหม่ในรายการสอบเทียบ Total Distortion (94 dB to 124 dB) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *