การวิเคราะห์ทางความร้อน
ความรู้เบื้องต้นของการวิเคราะห์ทางความร้อน

“การวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermal analysis: TA) มักใช้กับการอธิบายถึงพฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบที่เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ TA ตามความหมายของ ICTAC (The International Conferation for Thermal Analysis and Calorimeter) หมายถึงกลุ่มของเทคนิคที่แสดงสมบัติของตัวอย่างทดสอบซึ่งสัมพันธ์กับเวลาหรืออุณหภูมิ โดยตัวอย่างทดสอบได้รับอุณหภูมิตามที่ตั้งค่าไว้ และภายใต้บรรยากาศตามกำหนด … “

ผู้เขียน วารุณี ฟางทวานิช

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

สถาบันวิจัยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ที่มา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *