การตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าด้วยโปรแกรมควบคุม

บทคัดย่อ การตรวจสอบระหว่างใช้งาน (Intermediate Check)ของเครื่องมือควรมีการดำ เนินการอย่างน้อย 1 ครั้งภายในรอบเวลาสอบเทียบเพื่อสร้างความมั่นใจในความถูกต้องของเครื่องมือสำ หรับ
การตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือ Calibrator สามารถใช้โปรแกรมควบคุมทำ งานแบบกึ่งอัตโนมัติ
เพื่อลดการสูญเสียเวลาและยืดอายุปุ่มทำ งานของเครื่องมือเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน คือ พิจารณาผลต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยจากการวัดกับค่าระบุ ควรน้อยกว่าค่าความถูกต้องจากคุณสมบัติเครื่องมือ 1 ปี
หากผลการพิจารณาแล้วพบว่ามากกว่าจะถือว่าเครื่องมือนั้นไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ผลิต”

อ่านต่อ

ผู้เขียน ประเวช กล้วยป่า, ณัฐพงศ์ นิลจรัสวณิช, ปัญญา พาสิงห์ศรี
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
สถาบันวิจัยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ที่มา หนังสือสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ส.น.ร. 2559 หน้า 123-127

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *