วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 จัดโปรโมชั่นลดราคา 20% งานบริการภาคอุตสาหกรรม 3 เดือน

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโปรโมชั่นมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ลดราคางานบริการภาคอุตสาหกรรม 20% เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2561 หวังลดต้นทุนการผลิต เสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการ สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนเศรษฐกิจประเทศ      ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยนโยบายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ วว. จัดโปรโมชั่นมอบของขวัญปีใหม่ด้วยการลดราคางานบริการภาคอุตสาหกรรม 20% เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2561 เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่าบริการเต็มจำนวนในวันยื่นคำขอรับบริการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย อันจะนำไปสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศต่อไป  

โดยมีรายการงานบริการฯ ของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ที่ลดราคาตามเงื่อนไข ดังนี้ 
1. ด้านงานสอบเทียบเครื่องมือทางไฟฟ้าทุกรายการ เครื่อง liquid-in-glass thermometer และด้านมิติ ความดัน อัตราการไหล

2. ด้านงานวิเคราะห์/ทดสอบทางฟิสิกส์ทุกรายการ งานวิเคราะห์โลหะหนักทุกตัวอย่าง งานวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 182 รายการวิเคราะห์ aerobic plate count, Enterobacteriaceae , Coliform , E.coli, S.aureus , B.cereus หน่วย cfu/g,mL และ Salmonella spp.หน่วย/25g,mL ในอาหารแช่เย็น หรือแช่แข็ง *เฉพาะวิธีทดสอบ เป็น AFNOR และ AOAC     

     ขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ วว. (0 2577 9000) ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (0 2577 9344, 0 23231672-80) 

 

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *