จัดฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างวัสดุอ้างอิงและตัวอย่างอาหารโดยวิธี Gravimetric Standard Addition ในวันที่ 2 ส.ค. 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จัดฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างวัสดุอ้างอิงและตัวอย่างอาหารโดยวิธี Gravimetric Standard Addition บรรยายโดย ดร.สุทธินันท์ แต่บรรลุ กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ณ ศทม. บางปู

KM เรื่อง ระบบการจัดการข้อมูลและปริมาณงานบริการภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ ในวันที่ 31 ก.ค. 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศทม.จัดประชุม KM เรื่อง ระบบการจัดการข้อมูลและปริมาณงานบริการภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ในการจัดการข้อมูลและปริมาณงานบริการภายในหน่วยงาน

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 25 ก.ค. 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ผอ.ศทม.) และทีมนักวิชาการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ของ ศทม.

จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญหัองปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบอุณหภูมิ ในวันที่ 11 ก.ค. 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญหัองปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบอุณหภูมิ รายการเครื่องมือ Liquid Bath , Autoclave, Digital Thermometer with Sensor(PRT,RTD) ณ ศทม.บางปู

 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวัดความเร็วลม โดย วว.-มว. ระหว่าง 8-12 ก.ค. 2562

ศทม.ทำการบูรณาการร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ภายใต้หัวข้อเรืี่อง “โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวัดความเร็วลมโดย วว.-มว.” ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ณ ศทม.บางปู

ฝึกอบรม ซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 มิ.ย. 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 พนักงานและลูกจ้าง ศทม.รับการฝึกอบรม การซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจประเมินสถานที่ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันที่ 25 มิ.ย. 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศทม.รับการตรวจประเมินสถานที่ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยและ วว. ดำเนินโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขามาตรวิทยาที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา

กิจกรรม CSR ทางวิชาการ เรื่อง ระบบควบคุมเครืองมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 และความเข้าใจ Calibration Certificate ISO 17025 ในวันที่ 4 มิ.ย. 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ศทม.ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดกิจกรรม CSR ทางวิชาการ ในการบรรยาย เรื่อง ระบบควบคุมเครืองมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 และความเข้าใจ Calibration Certificate ISO 17025 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

JAIMA เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศทม. ในวันที่ 22 พ.ค. 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2562 ผอ.ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ และ ผอ.กำชัย สิงหภิวัฒน์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ พร้อมนักวิชาการ ศทม. ให้การต้อนรับ Mr.Susumu Hayashi, Vice-Chairman of JAIMA และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศทม.

 

สำรวจพื้นที่ติดตั้งสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า ในวันที่ 22 พ.ค. 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2562 นายกำชัย สิงหภิวัฒน์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ พร้อมนักวิชาการ ศทม. พาทีมงานบริษัทญี่ปุ่นสำรวจพื้นที่ติดตั้งสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger Station) ณ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บางปู สมุทรปราการ

 

ศทม. จัดฝึกอบรบฟรี ในวันที่ 4 มิ.ย. 2562

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรม

เรื่อง “ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 และความเข้าใจ Calibration Certificate ISO/IEC 17025″

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

หลักการและเหตุผล

                     ระบบมาตรฐานISO9001 เรื่องกระบวนการวัด โดยครื่องมือวัดเป็นองค์ประกอบส่วนที่สำคัญต่อการดำเนินงานต่างๆตามระบบมาตรฐานดังกล่าว ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมือและการทวนสอบ, การตีความใบรายงานผลสอบเทียบเครื่องมือวัดISO/IEC17025 การพิจารณาค่าความไม่แน่นอนของการวัด การเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทีย เป็นต้น ต้องมีการบันทึกข้อมูลเอกสารด้านวิชาการเพื่อสามารถตรวจสอบกลับได้อย่างเป็นระบบโดยผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับข้อกำหนดISO 9001 ตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนได้มีความรู้ และความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ หน้าที่ หลักปฏิบัติพื้นฐานสำหรับ ระบบควบคุมเครื่องมือวัดของภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพISO 9001 เตรียมความพร้อมได้อย่างมีประสิทธิผล

                ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านวิชาการโดยเน้นรายละเอียดของการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ได้สำหรับหน่วยงานและองค์กร

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

          ช่างเทคนิค , วิศวกร , นักวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ,และภาคอุตสาหกรรม ที่มีต้องการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น เรื่องระบบการจัดการเครื่องมือในระบบ ISO 9001 เพื่อจัดเตรียมเอกสารข้อมูลทางด้านวิชาการต่างๆเพื่อความสมบูรณ์เป็นไปตามาตรฐานสากล 

กำหนดการ

หัวข้อการฝึกอบรม หมายเหตุ
9.00 – 12.00 น. – นิยามระบบการวัดและเครื่องมือ

– การจัดระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล

–  ระบบมาตรวิทยา & ความสามารถสอบกลับได้ของการวัดได้

– ระบบควบคุมเครื่องมือวัด ISO 9001 ข้อ 7.1.5

– การตีความใบรายงานผลสอบเทียเครื่องมือ

– การทวนสอบใบรายงานผลสอบเทียบ

Measuring Equipment

Metrology ISO 9001

ดาวโหลดรายละเอียด คลิกที่นี่

ลงทะเบียนที่นี่

 

 

อบรมเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017” ในวันที่ 24 เม.ย. 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 ศทม.จัดฝึกอบรม เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017” บรรยายโดย นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล อดีตรองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์