ศทม. รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว วันที่ 11 ก.ย. 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บางปู รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ต้อนรับบุคลากรใหม่ วว. เข้าเยี่ยมชม ศทม. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.) นำบุคลากรใหม่เยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) โดยมี นายสิทธิพงษ์ โล่วิรกรณ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ (ผอ.หป.ทฟ.) ให้การต้อนรับ ณ ศทม. บางปู

 

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ในที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 น.ส.วดี วิชัยดิษฐ์ ผอ.ศทม.และทีมนักวิชาการให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ณ ศทม.บางปู

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ศทม.และทีมนักวิชาการให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ณ ศทม.บางปู

สัมมนางาน TIF & FOOD PACK ASIA 2020 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศทม. จัดสัมมนาทางวิชาการในงาน TIF & FOOD PACK ASIA 2020 ในหัวข้อ แนวโน้มของการปลอมปนในน้ำผลไม้และวิธีการทดสอบ และ MFCA เครื่องมือบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ (ไบเทค)

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

ช่วงเช้า

1. แนวโน้มของการปลอมปนในน้ำผลไม้และวิธีทดสอบ

2. การวิเคราะห์การปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ช่วงเช้า-บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสวนาการจัดทำโปรแกรมทดสอบความชำนาญด้านการทดสอบทางเคมีและสอบเทียบให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศทม.จัดเสวนา เรื่อง การจัดทำโปรแกรมทดสอบความชำนาญด้านการทดสอบทางเคมีและสอบเทียบให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ณ ศทม.บางปู

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาจัดฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่่อง โลกของจุลินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ