ต้อนรับบุคลากรใหม่ วว. เข้าเยี่ยมชม ศทม. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.) นำบุคลากรใหม่เยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) โดยมี นายสิทธิพงษ์ โล่วิรกรณ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ (ผอ.หป.ทฟ.) ให้การต้อนรับ ณ ศทม. บางปู

 

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ในที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 น.ส.วดี วิชัยดิษฐ์ ผอ.ศทม.และทีมนักวิชาการให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ณ ศทม.บางปู

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ศทม.และทีมนักวิชาการให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ณ ศทม.บางปู

สัมมนางาน TIF & FOOD PACK ASIA 2020 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศทม. จัดสัมมนาทางวิชาการในงาน TIF & FOOD PACK ASIA 2020 ในหัวข้อ แนวโน้มของการปลอมปนในน้ำผลไม้และวิธีการทดสอบ และ MFCA เครื่องมือบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ (ไบเทค)

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

ช่วงเช้า

1. แนวโน้มของการปลอมปนในน้ำผลไม้และวิธีทดสอบ

2. การวิเคราะห์การปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ช่วงเช้า-บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสวนาการจัดทำโปรแกรมทดสอบความชำนาญด้านการทดสอบทางเคมีและสอบเทียบให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศทม.จัดเสวนา เรื่อง การจัดทำโปรแกรมทดสอบความชำนาญด้านการทดสอบทางเคมีและสอบเทียบให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ณ ศทม.บางปู

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาจัดฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่่อง โลกของจุลินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม ศทม. ในวันที่ 16 ต.ค. 2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และทีมนักวิชาการ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ให้การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมจาก บริษัท InterfaceFlor (Thailand) Co,Ltd. ณ ศทม.บางปู

จัดสัมมนาวิชาการในงาน Thailand LAB 2019 ในวันที่ 26 ก.ย. 2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จัดสัมมนาภายในงาน Thailand LAB 2019 เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นของพลาสติกและการทดสอบ” และ “การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการสอบเทียบ” ณ ไบเทค บางนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 16 กันยายน 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 คณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา โดย น.ส.กีรณา เหลืองหิรัญ รักษาการผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล และทีมนักวิชาการให้การต้อนรับ

สัมมนา “Safety and Style Foods” ในวันที่ 6 ก.ย. 2562

กลุ่มบริการอุตสาหกรรม กำหนดจัดการสัมมนา “Safety and Style
Foods” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และทิศทางประเทศไทย 4.0 ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพด้านอาหารปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ให้สามารถแข่งขันได้ โดยได้เชิญวิทยากร วว. และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ และการออกบูธแสดงผลงาน ในวันที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ไบเทค บางนา