จัดฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างวัสดุอ้างอิงและตัวอย่างอาหารโดยวิธี Gravimetric Standard Addition ในวันที่ 2 ส.ค. 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จัดฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างวัสดุอ้างอิงและตัวอย่างอาหารโดยวิธี Gravimetric Standard Addition บรรยายโดย ดร.สุทธินันท์ แต่บรรลุ กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ณ ศทม. บางปู

KM เรื่อง ระบบการจัดการข้อมูลและปริมาณงานบริการภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ ในวันที่ 31 ก.ค. 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศทม.จัดประชุม KM เรื่อง ระบบการจัดการข้อมูลและปริมาณงานบริการภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ในการจัดการข้อมูลและปริมาณงานบริการภายในหน่วยงาน

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 25 ก.ค. 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ผอ.ศทม.) และทีมนักวิชาการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ของ ศทม.

จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญหัองปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบอุณหภูมิ ในวันที่ 11 ก.ค. 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญหัองปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบอุณหภูมิ รายการเครื่องมือ Liquid Bath , Autoclave, Digital Thermometer with Sensor(PRT,RTD) ณ ศทม.บางปู

 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวัดความเร็วลม โดย วว.-มว. ระหว่าง 8-12 ก.ค. 2562

ศทม.ทำการบูรณาการร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ภายใต้หัวข้อเรืี่อง “โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวัดความเร็วลมโดย วว.-มว.” ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ณ ศทม.บางปู

ฝึกอบรม ซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 มิ.ย. 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 พนักงานและลูกจ้าง ศทม.รับการฝึกอบรม การซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจประเมินสถานที่ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันที่ 25 มิ.ย. 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศทม.รับการตรวจประเมินสถานที่ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยและ วว. ดำเนินโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขามาตรวิทยาที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา

กิจกรรม CSR ทางวิชาการ เรื่อง ระบบควบคุมเครืองมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 และความเข้าใจ Calibration Certificate ISO 17025 ในวันที่ 4 มิ.ย. 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ศทม.ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดกิจกรรม CSR ทางวิชาการ ในการบรรยาย เรื่อง ระบบควบคุมเครืองมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 และความเข้าใจ Calibration Certificate ISO 17025 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

JAIMA เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศทม. ในวันที่ 22 พ.ค. 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2562 ผอ.ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ และ ผอ.กำชัย สิงหภิวัฒน์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ พร้อมนักวิชาการ ศทม. ให้การต้อนรับ Mr.Susumu Hayashi, Vice-Chairman of JAIMA และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศทม.

 

สำรวจพื้นที่ติดตั้งสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า ในวันที่ 22 พ.ค. 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2562 นายกำชัย สิงหภิวัฒน์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ พร้อมนักวิชาการ ศทม. พาทีมงานบริษัทญี่ปุ่นสำรวจพื้นที่ติดตั้งสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger Station) ณ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บางปู สมุทรปราการ

 

อบรมเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017” ในวันที่ 24 เม.ย. 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 ศทม.จัดฝึกอบรม เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017” บรรยายโดย นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล อดีตรองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ในวันที่ 18 เม.ย. 2562

วันที่ 18 เมษายน 2562 ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นำคณะ 6 ห้องปฏิบัติการ และพนักงาน รับการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ ศทม.บางปู

งานสงกรานต์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันที่ 10 เม.ย. 2562

นายสิทธิพงษ์ โล่วิรกรณ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติทดสอบทางฟิสิกส์ ผู้แทน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ร่วมงานสงกรานต์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันที่ 10 เมษายน 2562