การต้อนรับบริษัท Eurofins Food Testing(Thailand) Co., Ltd. วันที่ 12 ก.ค. 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสุภาพร จิรไกรโกศล ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา และนางฉัตรพร คล้ายแก้ว นักวิชาการอาวุโส ให้การต้อนรับ บริษัท Eurofins Food Testing(Thailand) Co.,Ltd.เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำโครงการในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ความเป็น Authenticity และรายการอื่นๆ ในอนาคต

 

 

 

 

การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 8 ก.ค. 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาและทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบหน้ากากอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านเครื่องมือแพทย์