โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวัดความเร็วลม โดย วว.-มว. ระหว่าง 8-12 ก.ค. 2562

ศทม.ทำการบูรณาการร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ภายใต้หัวข้อเรืี่อง “โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวัดความเร็วลมโดย วว.-มว.” ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ณ ศทม.บางปู

ฝึกอบรม ซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 มิ.ย. 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 พนักงานและลูกจ้าง ศทม.รับการฝึกอบรม การซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจประเมินสถานที่ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันที่ 25 มิ.ย. 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศทม.รับการตรวจประเมินสถานที่ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยและ วว. ดำเนินโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขามาตรวิทยาที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา

กิจกรรม CSR ทางวิชาการ เรื่อง ระบบควบคุมเครืองมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 และความเข้าใจ Calibration Certificate ISO 17025 ในวันที่ 4 มิ.ย. 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ศทม.ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดกิจกรรม CSR ทางวิชาการ ในการบรรยาย เรื่อง ระบบควบคุมเครืองมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 และความเข้าใจ Calibration Certificate ISO 17025 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

JAIMA เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศทม. ในวันที่ 22 พ.ค. 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2562 ผอ.ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ และ ผอ.กำชัย สิงหภิวัฒน์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ พร้อมนักวิชาการ ศทม. ให้การต้อนรับ Mr.Susumu Hayashi, Vice-Chairman of JAIMA และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศทม.

 

สำรวจพื้นที่ติดตั้งสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า ในวันที่ 22 พ.ค. 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2562 นายกำชัย สิงหภิวัฒน์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ พร้อมนักวิชาการ ศทม. พาทีมงานบริษัทญี่ปุ่นสำรวจพื้นที่ติดตั้งสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger Station) ณ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บางปู สมุทรปราการ

 

ศทม. จัดฝึกอบรบฟรี ในวันที่ 4 มิ.ย. 2562

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรม

เรื่อง “ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 และความเข้าใจ Calibration Certificate ISO/IEC 17025″

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

หลักการและเหตุผล

                     ระบบมาตรฐานISO9001 เรื่องกระบวนการวัด โดยครื่องมือวัดเป็นองค์ประกอบส่วนที่สำคัญต่อการดำเนินงานต่างๆตามระบบมาตรฐานดังกล่าว ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมือและการทวนสอบ, การตีความใบรายงานผลสอบเทียบเครื่องมือวัดISO/IEC17025 การพิจารณาค่าความไม่แน่นอนของการวัด การเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทีย เป็นต้น ต้องมีการบันทึกข้อมูลเอกสารด้านวิชาการเพื่อสามารถตรวจสอบกลับได้อย่างเป็นระบบโดยผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับข้อกำหนดISO 9001 ตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนได้มีความรู้ และความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ หน้าที่ หลักปฏิบัติพื้นฐานสำหรับ ระบบควบคุมเครื่องมือวัดของภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพISO 9001 เตรียมความพร้อมได้อย่างมีประสิทธิผล

                ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านวิชาการโดยเน้นรายละเอียดของการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ได้สำหรับหน่วยงานและองค์กร

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

          ช่างเทคนิค , วิศวกร , นักวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ,และภาคอุตสาหกรรม ที่มีต้องการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น เรื่องระบบการจัดการเครื่องมือในระบบ ISO 9001 เพื่อจัดเตรียมเอกสารข้อมูลทางด้านวิชาการต่างๆเพื่อความสมบูรณ์เป็นไปตามาตรฐานสากล 

กำหนดการ

หัวข้อการฝึกอบรม หมายเหตุ
9.00 – 12.00 น. – นิยามระบบการวัดและเครื่องมือ

– การจัดระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล

–  ระบบมาตรวิทยา & ความสามารถสอบกลับได้ของการวัดได้

– ระบบควบคุมเครื่องมือวัด ISO 9001 ข้อ 7.1.5

– การตีความใบรายงานผลสอบเทียเครื่องมือ

– การทวนสอบใบรายงานผลสอบเทียบ

Measuring Equipment

Metrology ISO 9001

ดาวโหลดรายละเอียด คลิกที่นี่

ลงทะเบียนที่นี่

 

 

อบรมเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017” ในวันที่ 24 เม.ย. 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 ศทม.จัดฝึกอบรม เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017” บรรยายโดย นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล อดีตรองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ในวันที่ 18 เม.ย. 2562

วันที่ 18 เมษายน 2562 ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นำคณะ 6 ห้องปฏิบัติการ และพนักงาน รับการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ ศทม.บางปู

งานสงกรานต์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันที่ 10 เม.ย. 2562

นายสิทธิพงษ์ โล่วิรกรณ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติทดสอบทางฟิสิกส์ ผู้แทน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ร่วมงานสงกรานต์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันที่ 10 เมษายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม กลุ่มบริหารสัญจร ณ ศทม. ในวันที่ 5 เม.ย. 2562

ในวันที่ 5 เม.ย. 2562 ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร, นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม และผู้บริหาร วว. จัดกิจกรรมกลุ่มบริหารสัญจร ณ ศทม. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานและรับฟังข้อคิดเห็นความต้องการของบุคลากร รวมถึงเพื่อเผยแพร่กระบวนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารที่ได้จัดทำและปรับปรุงขึ้นมาใหม่ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของ วว.

 

งานสรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 2562

เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 2562 พนักงานและลูกจ้าง ศทม. ร่วมจัดงานสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม, ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร, น.ส. ฉวีวรรณ เติมวิชชากร ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง, ดร.วรุตม์ ทวีศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล, ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ และดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการจัดการขยะ ในวันที่ 1 เม.ย. 2562

การบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการจัดการขยะ วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ศทม.บางปู บรรยายโดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส จาก ศนพ.