การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์รากของปัญหาความเสียหายเชิงโลหะวิทยสสำหรับชิ้นส่วนวิศวกรรม ณ วว. คลองห้า

หน่วยฝึกอบรมของ วว. ได้มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์รากของปัญหาความเสียหายเชิงโลหะวิทยสสำหรับชิ้นส่วนวิศวกรรม ณ วว. คลองห้า เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร และโครงสร้างในงานอุตสาหกรรม แนวทางวิเคราะห์ปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้น ในวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยฝึกอบรม วว. โทร 0 2577 9517 หรือ Email ;  training@tistr.or.th