การฝึกอบรม (Training Service)

หน่วยบริการงานฝึกอบรม ภาระหน้าที่หลักประการหนึ่งของสถาบันวิจัยวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นอกจากการดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง วว. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทนี้ จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการแก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ บทบาทและภาระหน้าที่นี้ได้ทวีมากขึ้นเป็นลำดับ วว. จึงได้ตั้งงานบริการวิชาการชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงาน ภายในสังกัดกลุ่มบริการ และได้ดำเนินงานด้านบริการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้นการให้บริการด้านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

การอบรมทางวิชาการเรื่อง การวัดและวิเคราะห์ความเค้นตกค้างในงานอุตสาหกรรม (Residual Stress Measurement in Industry)  

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561  ขอข้อมูลเพิ่มเติม