ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17020 และ ISO 9001 และได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในด้านต่างๆดังนี้

  • การวิเคราะห์ ทดสอบ ทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายชิ้นส่วน โครงสร้างและเครื่องจักร
  • การตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน และโครงสร้างทางวิศวกรรม
  • ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
  • บริการงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์
  • บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุ, กระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ การสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น