MPAD ให้บริการและคำปรึกษาด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเครื่องจักร และโรงงาน รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาด้านวัสดุและกระบวนการสามารถให้บริการได้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ให้แก่ผู้ประกอบการ

  • การวิเคราะห์ ทดสอบ ทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย  บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ การสลายตัวทางชีวภาพ  รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายชิ้นส่วน โครงสร้างและเครื่องจักร
  • การตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน และโครงสร้างทางวิศวกรรม
  • ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
  • บริการงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์
  • บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
นางสาว ชโลธร ภมรสูต
Chalothorn Bhamornsut
ตำแหน่ง
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
e-mail : chalothorn@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ
– การกัดกร่อนของวัสดุและการป้องกัน
– วิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
– การประเมินอายุที่เหลือของหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดัน

 

ดร. สุเมธ ภูมิอภิรดี
Sumate Poomiapiradee , Ph.D.
นางสาว ชโลธร  ภมรสูต
Chalothorn Bhamornsut
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย  (หป.สส.)
e-mail : sumate@tistr.or.th
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย  (หป.สป.)
e-mail : chalothorn@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :   ความเชี่ยวชาญ :
– การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของโลหะ
– การวิเคราะห์ความเสียหาย
– การทดสอบความแข็ง
– การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาค
  – การกัดกร่อนของวัสดุและการป้องกัน
– วิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
– การประเมินอายุที่เหลือของหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดัน

 

ดร.อัญชนา  พัฒนสุพงษ์ 
Anchana  Pattanasupong, Ph.D.
ดร.พรศักดิ์  ทัศนราพันธ์
Pornsak  Thasanaraphan, Ph.D.
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทาง
ชีวภาพของวัสดุ (หป.สช.)
email : anchana@tistr.or.th
  ตำแหน่ง : นักวิชาการอาวุโส
email :
pornsak@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :   ความเชี่ยวชาญ :
– การทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของ
วัสดุ อาทิ พลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ที่
เป็่นต่อส้ิ่งแวดล้อม
– การบำบัดสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อในพื้นที่โดยกระบวนการทางชีวภาพ
  – การออกแบบ การทดสอบ และการ
ตรวจสอบหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดัน
– การประเมินอายุที่เหลือของหม้อน้ำและ
ภาชนะรับแรงดัน