วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) รับการตรวจติดตามหน่วยตรวจมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17020 จากคณะผู้ตรวจจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

ติดตามข่าวสารข้อมูลได้ได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/MaterialPropertiesAnalysisAndDevelopmentCentre/
หรือต้องการสอบถามงานทดสอบ ได้ที่เบอร์ 02-577-9271 สิทธิพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *